Vedtægter for Vraa MC

 • §1. Klubbens navn og hjemsted
  stk. 1Klubbens navn er Vraa-MC, Touringklub for Vrå og Omegn.
  stk. 2Klubben er stiftet den 24. september 2008
  stk. 3 Klubbens adresse er den til enhver tid fungerende formands adresse.
  stk. 4 Klubben har tilholdssted i 9760 Vrå
  stk. 5 Klubben er en selvstændig klub
  stk. 6 Brug af klubbens navn og logo er kun tilladt med skriftlig tilladelse af bestyrelsen 

 

 • §2 Klubbens formål
  stk. 1Klubbens formål er at samle medlemmerne og andre motorcykelinteresserede, for at køre på motorcykler og have et socialt samvær.
  stk. 2Klubbens formål er tillige at samle motorcykelinteresserede samt gavne
  motorcyklismen og medlemmernes praktiske og økonomiske interesser i forbindelse hermed. 

 

 • §3 Medlemmerne
  stk. 1Som medlem kan optages ejere og brugere af motorcykler af alle mærker, samt bagsædepassagerer med en tilknytning til medlemmer i Vraa MC.
  stk.1.1Det forudsættes dog at alle, der deltager i fællesture etc. som førere af motorcykler, er indehaver af gyldigt kørekort til motorcykel.
  stk.1.2 Fuldt medlemskab kan opnås efter 3 mdr. kontingentbetalt prøvemedlemskab (kontingent refunderes hvis man ikke godkendes som medlem). Hvorefter, hvis der stadig ønskes medlemskab, kræves en godkendelse af klubbens medlemmer, som afgøres ved skriftlig afstemning på det førstkommende klubmøde efter udløb af prøveperioden. Ansøger om fuldt medlemskab deltager ikke på dette   møde. Der kræves simpelt flertal af fremmødte medlemmers accept herfor!
  stk.1.3 Hvis et prøvemedlem ikke godkendes til fuldt medlemskab af Vraa MC, tilbagebetales dennes indbetalte kontingent, minus det kontingent som dækker for prøveperioden.
  Stk. 1.4: For optagelse som medlem af Vraa MC skal personen være myndig og   fyldt 18 år.
  stk. 2 Fuldt medlemskab opnås efter betaling af kontingent.
  stk. 3 Medlemskab tegnes i 2 kategorier, A- og B-medlemmer. B-medlemmer har ikke stemmeret ved generalforsamlingen. Kontingentet for det nye kontingent år skal være indbetalt før generalforsamlingen.
  stk. 4 Som B-medlemmer kan kun optages personer, der udelukkende er
  bagsædepassagerer eller lignende.
  stk. 5 Medlemmerne er ikke personligt ansvarlige for foreningens forpligtelser. Kun den til
  enhver tid tilstedeværende foreningsformue hæfter for disse. Der påhviler ikke foreningens
  medlemmer nogen personlig hæftelse.
  stk. 6 Bestyrelsen kan ved min. 5 medlemmers enighed ekskludere et medlem, som udøver klubskadelig virke og opførsel – dog gives der først en skriftlig advarsel med begrundelse.

          stk. 7 Hvis et medlem melder sig ud af klubben, skal denne afleveres rygmærke
          tilbage til klubben uden refusion fra klubben.


 • §4 Generalforsamlingen
  stk. 1 Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen.
  stk. 2Den årlige ordinære generalforsamling, tilstræbes at afholdes i Februar måned
  stk. 3 Stemmeret på generalforsamlingen opnås efter fuldgyldigt medlemskab, og kun
  vedpersonligt fremmøde og ikke ved fuldmagt.
  stk. 4Der indkaldes til generalforsamlingen af formanden med mindst 14 dages varsel.
  stk. 5 Med indkaldelsen til ordinær generalforsamling følger en dagsorden, der
  mindst indeholder følgende punkter:
  1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
  2. Bestyrelsens beretning(ved formanden)
  3. Regnskabet aflægges (af Kassereren)
  4. Fastsættelse af kontingent for indeværende år.
  5. Indkomne forslag (lovændringer mm.)
  6. Valg til Bestyrelse (7 personer)
  7. Valg af 2 bilagskontrollanter
  8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen / bilagskontrollanter
  9. Evt.
  stk. 6 Valg til bestyrelsen foregår skriftligt.
  stk. 7 Afstemningen foregår ved håndsoprækning, dog bruges skriftlig afstemning, hvis der
  fra generalforsamlingen er ønsker om dette.
  stk. 8 Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal, dog kræver vedtægtsændring 2/3 flertal
  blandt de fremmødte.
  stk. 9 Beslutninger om klubbens ophævelse, kræver dog mindst 3/4 af samtlige
  medlemmerssamtykke.
  stk.10 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde
  senest 8 dage før denne. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med Formand, Kasserer og Sekretær.
  Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
  Bestyrelsesmøder afholdes så ofte som bestyrelsen beslutter det, dog mindst 2 gange
  årlig.
  Indkaldelserne til møderne sker med 8 dages varsel.
  Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når min. 4 medlemmer er til stede. Beslutninger
  fortages ved simpelt stemmeflertal.
  I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
  Bestyrelsen, der har den administrative og økonomiske ledelse, består af 7 medlemmer.
  Disse vælges på den ordinære generalforsamling, således at der hvert andet år afgår
  henholdsvis 4 og 3 medlemmer.
  Genvalg kan finde sted. Ved hver generalforsamling vælges 2 suppleanter, som indtræder i bestyrelsen, hvis 1 eller 2 af de 3 eller 4 bestyrelsesmedlemmer, som de skal supplere, afgår
  i valgperioden.
  Lige år vælges 4 medlemmer.
  Ulige år vælges 3 medlemmer.
  I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning om
  forhandlingerne. Beretningen underskrives af samtlige tilstedeværende
  bestyrelsesmedlemmer.

 

 • §5. Ekstraordinær generalforsamling.
  stk.1 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det
  nødvendigt eller hvis 1/4 af medlemmerne overfor formanden forlanger det, med afgivelse af
  de spørgsmål, der ønskes behandlet. Der indkaldes som i § 4 stk.4.

 

 • §6. Klubbens ledelse
  stk. 1Klubbens ledelse varetages af bestyrelsen.
  stk. 2Bestyrelsen giver en orientering på det månedlige klubmøde. (1. torsdag i måneden)
  stk. 3 Der afholdes et månedligt klubmøde, (juli og december undtaget). Alle medlemmer
  kan, hvis man har forslag man gerne vil diskutere, fremsende dagsorden via E-mail til øvrige
  medlemmer.
  stk. 4 Formanden, Kassereren og Sekretæren konstitueres umiddelbart
  efter generalforsamlingen, hver for et år ad gangen
  stk. 5 Klubben tegnes ved 5 medlemmer af bestyrelsen. 

 

 • §7. Økonomi
  stk. 1Til dækning af klubbens udgifter betaler hvert medlem, Kontingent.
  stk. 2 Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen, for den kommende sæson.
  stk. 2.1 Hvis bestyrelsen foreslår en kontingentændring for indeværende år på kommende generalforsamling, så skal dette meddelelse senest 4 uger før sidste frist for kontingent indbetaling.
  stk. 3 Indmeldelsesgebyr 0 kr.
  stk. 3.1 Ved indmeldelse efter 1. August afkræves ½ års kontingent for nye medlemmer.
  stk. 4 Kontingent forfalder 1. Februar.
  stk. 5 Er et medlem i restance mere end en måned, kan medlemmet ekskluderes.
  stk. 6 Til løbende betalinger opretter klubben det nødvendige antal konti.
  stk. 7 Simpelt flertal ved klubmøder, kan foretage uanmeldte kasseeftersyn.
  stk. 8 Klubbens regnskabsår er fra 1. Januar til 31. December
  stk. 9 Bilagskontrollanter skal kontrollere årsregnskabet.
  I tilfælde af klubbens opløsning går et evt. kasseoverskud til socialt samvær.

 

 • §8. Anparter
  stk. 1En anpart kan have følgende værdi:
  250,- DKK/stk.
  500,- DKK/stk.
  1000,- DKK/stk.
  stk. 2En anpart afregnes kontant, og indehaveren behøver ikke at være medlem af Vraa MC.
  stk. 3 Der er ingen øvre grænse, for hvor mange anparter en enkelt person må erhverve sig.
  stk. 4 En person, som erhverver sig en anpart/anparter, vil ikke have særlige/ekstra rettigheder
  indenfor Vraa MC eller ved Vraa MC’s generalforsamling.
  stk. 5 Opsigelse! Enhver anpart har 1 års opsigelse, dog kan en anpart ikke opsiges tidligere end 5 år(bindingsperiode) efter den dato, hvor den pågældende anpart er købt.
  stk. 6 En skriftlig opsigelse skal afleveres til bestyrelsen.
  stk. 7 Opsigelsen træder i kraft 1 år efter den dato opsigelsen er bestyrelsen i hænde.
  stk. 8 Hvis en enkelt person har anparter for mere end 5.000,- DKK, kan alle anparterne dog ikke
  opsiges på en gang, da disse kun tilbagebetales i rater a´ 5.000,- DKK/år.
  stk. 9 Hvis der er flere anparter, som skal tilbagebetales indenfor det samme
  kalenderår, kan det
  maksimale beløb, som klubben skal tilbagebetale begrænses til 5.000 ,- DKK.
  Dette gælder
  dog ikke ved opløsning/lukning af klubben Vraa MC. Hvis klubben ”Vraa MC” opløses/lukker
  og stopper, vil indehaverne af anparter få tilbagebetalt den værdi deres anpart/anparter er
  påtrykt. Hvis klubben ikke har midler nok til at indfri alle anparter til den fulde værdi, efter
  klubben og boet er opgjort, vil hver anpartshaver få tilbagebetalt den procentvise andel deres
  anpart/anparter udgør i forhold til den samlede værdi af alle anparter, der er udstedt, indtil
  alle midler er opbrugt, dog maksimum den påtrykte værdi.
  stk. 10 Ved tilbagebetalingen af en anpart, tilbagebetales den pålydende værdi, uden hensyntagen
  til inflation eller lign.
  stk. 11 Hvis en person overdrager en anpart tilbage til Vraa MC uden tilbagebetaling, betragtes dette som et sponsorat.
  stk. 12 Navnene på de personer, som erhverver en anpart/anparter, vil ikke blive offentliggjort i klubben. Det vil kun være bestyrelsen, som kender personen og værdien af anparten. Det er bestyrelsen som er ansvarlig for, at føre protokol med anparterne. Der kan udpeges en enkelt person i bestyrelsen som står for anparterne. Personer der erhverver sig en anpart/anparter skal registreres med navn, adresse og fødselsdag.
  stk. 13 Der kan altid tilkøbes nye anparter, selvom man i forvejen ejer en anpart/anparter.
  stk. 14 Anpartshaverne bekræfter ved underskrift på anpartsbevis, at have gennemlæst og forstået gældende vedtægterne for Vraa MC og at vedkommende har tiltrådt vedtægterne.
  stk. 15 En anpart kan ikke bruges som et betalingsmiddel indenfor Vraa MC.
  stk. 16 En anpart kan ikke overdrages til en anden person, uden Vraa MC’s bestyrelsen på forhånd har godkendt dette. Ved en overdragelse vil dette betragtes som en udstedelse af en ny anpart, hvorved reglerne for opsigelse gælder som en ny anpart.
  stk. 17 Ved dødsfald kan den pågældende persons anparter udbetales til de efterladte.
  Ved køb oplyses hvorledes anparten/anparterne skal udbetales.
  Ved dødsfald tilsidesættes reglerne for bindingsperioden.

 

Vedtaget på ordinær generalforsamling den 10. februar 2024

Seneste kommentarer

16.09 | 04:53

Du skal trykke på fanen "Aktivitetskalender" øverste på siden. Her er også et link til den: http://www.vraa-mc.dk/187924519

15.09 | 17:31

Hvor kan man se aktivitetskalender

26.03 | 10:38

Var det ikke snart på tide at få opdateret den hjemmeside?? Der er så meget gammelt og der mangler så meget nyt 🤔😊🏍️ Vh Karsten

Del siden